Privatumo politika

Privatumo politika

 

 1. Naudojamos sąvokos:

 

  1. PARDAVĖJAS – Lietuvos Respublikos VĮ Registrų centro Juridinių asmenų registre įregisruotas juridinis asmuo UAB VILNIAUS EURIDIKĖ. Juridinio asmens kodas 123499289, PVM mokėtojo kodas LT234992811, registracijos ir korespondencijos adresas Rygos 9-48, Vilnius LT-05259.
  2. Euridike.lt – elektroninė parduotuvė, esanti adresu euridike.lt.
  3. Pardavėjo partneriais gali būti juridiniai asmenys, tiekiantys prekes ir paslaugas bei kartu bendradarbiaujantys vykdant užsakymus ir projektus elektroninėje parduotuvėje euridike.lt.
  4. PIRKĖJAS – juridiniai asmenys, veiksnūs fiziniai asmenys, nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų asmenys turėdami tėvų ar globėjų sutikimą, išskyrus atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo lėšomis, taip pat šių išvardintų PIRKĖJŲ įgalioti atstovai.
  5. Paskyra – PIRKĖJO registravimosi euridike.lt rezultatas, kur sukuriami ir saugomi jo asmeniniai duomenys ir užsakymų istorija.
  6. Euridike.lt paskyros – tai Facebook, Google, Instagram ir kituose socialiniuose tinkluose suteikiama informacija apie euridike.lt prekes ir paslaugas bei dalinimąsi PIRKĖJŲ paviešintu turiniu.
  7. Paslaugos – visos euridike.lt PIRKĖJUI tiekiamos prekės ir paslaugos.
  8. Slaptažodis –  PIRKĖJO sukurtas ir tik jam žinomas unikalus simbolių, raidžių ir skaičių derinys, kuris pirmą kartą įvedamas registruojantis euridike.lt, o vėliau prisijungiant prie savo paskyros.
  9. Slapukas – tai nedidelis failas, kuris siunčiamas į įrenginį, bet kuriam asmeniui besilankant euridike.lt. Ši sąvoka apima ne tik slapukus, bet ir panašių priemonių naudojimą.

1.10 Naršyklė – yra programa, skirta atvaizduoti internetinius puslapius (tinklalapius) žiniaraštyje ar asmeniniame kompiuteryje.

1.11 Asmens duomenys – yra informacija apie fizinį asmenį – duomenų subjektą, kurio tapatybė nustatoma panaudojant asmens kodo duomenis arba pagal ekonominio, fizinio, psichologinio, fiziologinio, kultūrinio arba socialinio pobūdžio požymius.

1.12 Asmens duomenų valdytojas – euridike.lt.

1.13 Privatumo politika – šis dokumentas, kuriame yra numatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo taisyklės, naudojantis euridike.lt.

1.14 Administratorius – už euridike.lt rinkodarą atsakingas asmuo.

1.15 IP adresas – kiekvienam prie interneto prijungtam kompiuteriui priskirtas unikalus numeris žinomas kaip interneto protokolo (IP) adresas. Šie numeriai priskiriami pagal šalies blokus. IP adresas gali būti dažnai naudojamas šaliai, kurioje kompiuteris prijungiamas prie interneto, identifikuoti.

1.16 Taisyklės – patvirtintos galiojančios „Prekių pirkimo-pardavimo elektroninėje parduotuvėje euridike.lt taisyklės“.

1.17 Tiesioginė rinkodara – veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ir paslaugas arba teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ir paslaugų.

 

 

 1. Bendrosios nuostatos

 

  1. UAB VILNIAUS EURIDIKĖ (toliau Bendrovė) gerbia visų savo PIRKĖJŲ ir svetainės euridike.lt (toliau Svetainė) lankytojų teisę į privatumą ir įsipareigoja užtikrinti jų asmens duomenų apsaugą ir teises.
  2. Ši Privatumo politika reglamentuoja pagrindinius Bendrovės PIRKĖJŲ (įskaitant Svetainės lankytojus) asmens duomenų rinkimo, tvarkymo bei saugojimo principus bei tvarką.
  3. Naudodamiesi Bendrovės Svetaine, užsakydami prekes ar paslaugas, suteikdami Bendrovei savo asmens duomenis, Jūs sutinkate su šios Privatumo politikos nuostatomis (išskyrus duomenų tvarkymą , kur reikės Jūsų atskiro sutikimo) ir patvirtinate. Pirkėjas, perskaitęs ir patvirtinęs šias Privatumo politikos nuostatas, laikomas susipažinusiu ir sutikusiu tvarkyti jo asmens duomenis. Su Privatumo politika galima susipažinti (jeigu norima, atsispausdinti) bet kuriuo metu euridike.lt. Apie visus pakeitimus ir papildymus Privatumo politikoje PIRKĖJAI bus operatyviai informuojami euridike.lt.
  4. Tvarkydama PIRKĖJŲ asmens duomenis, Bendrovė laikosi 2016m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių dokumentų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (toliau – ADTAĮ), Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo (toliau –  ERĮ) ir kitų tiesiogiai taikomų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, nuostatų, taip pat duomenų apsaugos priežiūros institucijų (Lietuvoje Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos) nurodymų.
  5. Bendrovė neatsako už kitų asmenų, organizacijų ir įmonių interneto tinklalapių turinį (jeigu euridike.lt turi į juos nuorodą) ir jų naudojamus Privatumo politikos užtikrinimo metodus.
  6. Asmenys, norintys registruotis euridike.lt, privalo pateikti savo elektroninio pašto adresą ir sukurtą slaptažodį. Registracijos metu yra sukuriama paskyra, kurioje PIRKĖJAS pats veda savo duomenis – vardą, pavardę, lytį, gimimo datą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, todėl tik jis yra atsakingas už šių duomenų teisingumą. PIRKĖJUI suteikiamas vartotojo ID.
  7. PIRKĖJAS gali bet kuriuo metu koreguoti ir/ar pildyti asmens duomenis paskyroje, už kurių teisingumą tik pats yra atsakingas. Taip pat PIRKĖJAS gali kreiptis į euridike.lt elektroninio pašto adresu vilniauseuridike@gmail.com dėl jo paskyros panaikinimo.

 

 

 1. Pirkėjo asmens duomenų rinkimas

 

3.1 Bendrovė renka ir saugiai tvarko šiuos PIRKĖJŲ pateiktus duomenis: vardas, pavardė, asmens kodas, adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris. Jeigu yra užsakomos prekės ar paslaugos – sąskaitos išrašymas, apmokėjimo būdai, banko sąskaitos numeris, sutikimas tvarkyti asmens duomenis pagal Privatumo politikos nuostatus.

3.2 Jeigu PIRKĖJAS po kurio laiko nepageidauja toliau gauti informacijos iš PARDAVĖJO, rašo elektroninį laišką adresu vilniauseuridike@gmail.com arba skambina telefonu +37067185428 ir nurodo, kad nepageidauja gauti elektroninių laiškų.

3.3 PARDAVĖJAS patvirtina, kad PIRKĖJO nurodyti asmens duomenys (p.3.1) bus tvarkomi tik siekiant tinkamai suteikti PIEKĖJUI elektroninėje parduotuvėje euridike.lt ir firminėje parduotuvėje paslaugas. PARDAVĖJAS taip pat patvirtina, kad PIRKĖJO nurodyti asmens duomenys bus tvarkomi PARDAVĖJO veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais. Nustatoma asmens duomenų naudojimų tiesioginės rinkodaros tikslais saugojimo trukmė – penki kalendoriniai metai nuo dokumentų pateikimo datos.

3.4 Punkte 3.1 nurodyti PIRKĖJO asmens duomenys yra saugomi bendradarbiavimo laikotarpiu ir dešimt metų jam pasibaigus.

3.5 PIRKĖJO asmens duomenys saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir neteisėtų pakeitimų. Asmens duomenų valdytojas prisijungimu naudoja tik saugų sertifikatą, kuris papildomai apsaugotas slaptažodžiu.

3.6 PARDAVĖJAS įsipareigoja neatskleisti PIRKĖJO asmens duomenų tretiesiems asmenims ir PARDAVĖJO partneriams be PIRKĖJO sutikimo.

3.7 PARDAVĖJAS įsipareigoja suteikti informaciją teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką.

3.8 Prekių atsiėmimo metu PARDAVĖJUI, AB Lietuvos pašto darbuotojui, kurjerių tarnybos darbuotojui ar prekių atsiėmimo centro darbuotojui pateiktas susipažinti PIRKĖJO asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas ir jame esantys PIRKĖJO duomenys naudojami tik tinkamam asmens tapatybės identifikavimui.

3.9 PIRKĖJAS, sutikdamas su šia Privatumo politika, sutinka, kad jo asmens duomenys būtų naudojami siekiant įvykdyti užsakymą, nepriklausomai nuo to, ar užsako prekes ir paslaugas euridike.lt ar iš PARDAVĖJO partnerių, patvirtina, kad jo asmens duomenys bus perduoti PARDAVĖJO partneriams.

3.10 PIRKĖJO asmens duomenys teikiami ir į Europos Sąjungos valstybes nares ar į kitas užsienio valstybes tokiomis pat sąlygomis ir tvarka kaip ir Lietuvos Respublikoje esantiems subjektams ir tik tikslams, numatytiems šioje Privatumo politikoje.

3.11 PIRKĖJAS  privalo saugoti savo prisijungimo prie euridike.lt slaptažodį ir prisijungimo vardą ir įsipareigoja jokiems kitiems tretiesiems asmenims neatskleisti savo asmeninių duomenų.

3.12 PIRKĖJAS iš karto sutinka, kad jo asmens duomenys bus saugomi PARDAVĖJO serveryje tiek, kiek tai būtina euridike.lt veiklos vykdymui. PIRKĖJAS, sužinojęs, kad jo pateiktais duomenimis buvo pasinaudota neteisėtai, ar įvyko tapatybės vagystė ir gali būti atliekamas teisėsaugos institucijų tyrimas, gali prašyti PARDAVĖJO sunaikinti jo asmens duomenis.

3.13 Bet kokį prašymą ar nurodymą, susijusį su asmens duomenų tvarkymu, PIRKĖJAS turi pateikti PARDAVĖJUI raštu vienu iš būdų: 1) įteikdamas tokį prašymą ar nurodymą PARDAVĖJUI tiesiogiai adresu Kalvarijų 37, Vilnius LT-09313, 2) išsiųsdamas laišką adresu vilniauseuridike@gmail.com. PARDAVĖJAS , gavęs prašymą ar nurodymą ne vėliau kaip per trisdešimt kalendorinių dienų pateikia PIRKĖJUI raštišką atsakymą apie nurodytų veiksmų įvykdymą.

 

 

 1. .Asmens duomenų tvarkymas, papildymas ir panaikinimas

 

  1. PIRKĖJAS suteikia teisę euridike.lt rinkti, tvarkyti ir saugoti PIRKĖJO asmens duomenis tokia apimtimi ir tokiais tikslais, kaip numatyta Privatumo  politikoje ir kituose euridike.lt dokumentuose.
  2. Sutikimo rinkti, valdyti, tvarkyti ir saugoti PIRKĖJO asmens duomenis davimas ir atšaukimas galioja tik į priekį. Euridike.lt gavęs iš PIRKĖJO pranešimą laišku ar elektroniniu paštu nedelsiant stabdo PIRKĖJO asmens duomenų tvarkymą ir panaikina jo paskyrą, tačiau tai nereiškia, kad euridike.lt  turi ištrinti iš serverio ir sunaikinti PIRKĖJO asmens duomenis, jeigu turi teisėtą pagrindą juos saugoti, ypač kai reikia užtikrinti valstybės saugumą ir gynybą, nusikaltimų prevenciją, tyrimą, nustatymą ar baudžiamąjį persekiojimą, ginti svarbius valstybės ekonominius ar finansinius interesus, kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.
  3. PIRKĖJAS turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, pateikęs euridike.lt tapatybę patvirtinantį dokumentą (Lietuvos Respublikos piliečio pasą, asmens tapatybės kortelę, vairuotojo pažymėjimą). Siekiant sužinoti informaciją, kokius asmens duomenis euridike.lt surinko ar gavo iš kitų šaltinių, kaip jie tvarkomi, kokiems gavėjams tiekiami, ar duomenys yra išsamūs ir teisingi, PIRKĖJAS turi kreiptis raštu arba elektroniniu laišku į euridike.lt. Atsakyti į tokį laišką privalu per trisdešimt kalendorinių dienų nuo gavimo datos. Pagal šį punktą neatlygintinai duomenys teikiami vieną kartą per kalendorinius metus.
  4. Jeigu susipažinęs su savo asmens duomenimis PIRKĖJAS nustato, kad jo duomenys yra surinkti ar gauti iš neteisėtų šaltinių ir neteisingai tvarkomi, jis turi teisę kreiptis į euridike.lt elektroninio pašto adresu vilniauseuridike@gmail.com, prašydamas sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus. PIRKĖJAS, kuris naudojasi euridike.lt neprisiregistravęs, turi teisę reikalauti, kad jo duomenys būtų ištaisyti kuo skubiau, bet ne ilgiau kaip per penkias darbo dienas. PIRKĖJAS, kuris yra prisiregistravęs euridike.lt, asmens duomenis tvarko pats prisijungęs prie savo paskyros.
  5. Jeigu euridike.lt abejoja PIRKĖJŲ pateiktų asmens duomenų teisingumu, jis gali stabdyti šių PIRKĖJŲ asmens duomenų tvarkymo veiksmus, duomenis patikrinti ir patikslinti.
  6. Bendrovė tvarko anksčiau nurodytus PIRKĖJŲ asmens duomenis šiais tikslais: prekių ir paslaugų užsakymui, apdorojimui ir administravimui, bendrovės klientų identifikavimui informacinėse sistemose, buhalterinių dokumentų tvarkymui, sutartinių įsipareigojimų vykdymui, tiesioginės rinkodaros tikslais.
  7. Turint išankstinį sutikimą ir vadovaujantis ERĮ, ADTAĮ bei šiomis bendrosiomis nuostatomis, PARDAVĖJAS siunčia naujienlaiškius elektroniniu paštu arba telefonu tiesioginės rinkodaros tikslais teiraujasi apie prekių ir paslaugų poreikį ir asortimentą.

 

5.Duomenų subjektų teisės

 

5.1 Duomenų subjektai turi teisę: susipažinti su savo asmens duomenis ir stebėti kaip jie tvarkomi, reikalauti ištaisyti netikslumus, rašyti ir atšaukti sutikimus tvarkyti Jūsų asmeninius duomenis.

5.2 PIRKĖJAS, nesutikdamas su Privatumo politika, negalės įsigyti prekių ir paslaugų elektroninėje parduotuvėje euridike.lt.

5.3 PIRKĖJAS turi teisę bet kuriuo metu nesutikti, kad Privatumo politikos pagrindu jo asmeniniai duomenys būtų naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais.

5.4 PIRKĖJAS, matydamas, kad jo teisės pažeistos, gali pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (www.ada.lt).

 

 

6.Baigiamosios nuostatos

 

6.1 Svetainėje bus pateikiamos nuorodos į socialinius tinklus (galimybė dalintis svetainės turiniu socialiniuose tinkluose Facebook, Instagram ir kituose). Pažymėtina, kad trečiųjų šalių svetainėms, kurių nuorodos pateikiamos svetainėje, yra taikoma jų privatumo politika ir bendrovė neatsako už tokių svetainių pateiktos informacijos turinį, jų veiklą bei jų privatumo politikos nuostatas.

6.2 Ši privatumo politika įsigalioja nuo 2018 metų gegužės 25 dienos. Apie visus privatumo politikos pakeitimus bus informuojama šios privatumo politikos nustatyta tvarka.