Taisyklės

 

I.Bendrosios nuostatos.

1.1. Šios taisyklės (toliau – Taisyklės) yra privalomas teisinis dokumentas, nustatantis Pirkėjo ir elektroninės parduotuvės www.euridike.lt tarpusavio įsipareigojimus, abiejų šalių teises ir pareigas, prekių įsigijimo ir apmokėjimo sąlygas, prelių pristatymo ir grąžinimo tvarką.

1.2. Išsami informacija apie prekių Pardavėją pateikiama elektroninės Parduotuvės skiltyje „Kontaktai“.

1.3.Taisyklės yra taikomos, kai Pirkėjas naudojasi elektronine Parduotuve: susipažįsta su Parduovėje siūlomų prekių asortimentu, ruošia pageidaujamų prekių užsakymą, pateikia asmeninius ir kitokius duomenis, vykdo užsakytų prekių apmokėjimą, priima prekes.

1.4. Prieš pradėdamas naudotis elektronine Parduotuve ir joje Pardavėjo teikiamais pasiūlymais Pirkėjas privalo atidžiai perskaityti ir susipažinti su šiomis taisyklėmis. Įsigydamas prekes elektroninėje Parduotuvėje Pirkėjas būtinai patvirtina, kad jis sutinka su šių Taisyklių taikymu.

1.5. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai ar kitos neigiamos pasekmės kyla dėl to, kad Pirkėjas nesusipažino su elektroninės Parduotuvės taisyklėmis, rekomendacijomis ar pateikta informacija, nors tokia galimybė jam buvo sudaryta.

1.6. Pardavėjas pasilieka teisę vienašališkai bet kuriuo metu Taisykles keisti apie tai paskelbdamas elektroninės Parduotuvės tinklapyje. Pakeitimai įsigalioja nuo paskelbimo momento ir galioja visiems po paskelbimo sudaromiems sandoriams.

 

  1. Sutarties sudarymas.

 

2.1. Prekių pirkimo-pardavimo Sutartys elektroninėje Parduotuvėje sudaromos elektroninė forma. Pardavėjas, sudarydamas šias Sutartis su pirkėjais, vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu ir 2001-08-17 d. Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymu Nr. 258 patvirtintomi „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis“.

2.2. Pirkti Pardavėjo elektroninėje Parduotuvėje turi teisę: veiknūs fiziniai asmenys; nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų asmenys turėdami tėvų arba globėjų sutikimą, išskyrus atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo lėšomis; juridiniai asmenys; taip pat šių išvardintų Pirkėjų įgalioti atstovai. Pirkėjas, sutikdamas su šiomis Taisyklėmis, patvirtina, kad jis turi teisę pirkti Pardavėjo elektroninėje Parduotuvėje.

2.3. Prekių pirkimo-pardavimo Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta ir įsigalioja nuo to momento, kai Pirkėjas, elektroninėje Parduotuvėje suformavės prekių krepšelį, nurodęs prekių prsistatymo adresą, pasirinkęs apmokėjimo būdą ir patvirtinęs savo sutikimą su Šiomis Taisyklėmis, paspaudžia nuorodą ‚Patvirtinti užsakymą“. Kitais atvejais, kai Pirkėjas nepritaria nors vienam šių reikalavimų punktui, Sutartis nesudaroma.

2.4. Po prekių pirkimo-pasdavimo Sutarties sudarymo Pardavėjas išsiunčia Pirkėjui jo nurodytu elektroninio pašto adresu elektroninį pranešimą apie užsakymo gavimą su jame nurodytomis prekėmis, prekių skaičiumi ir kainomis bei suteiktu užsakymo numeriu.

2.5. Šios Taisyklės, Taisyklių sudedamąją dalį sudarantys internetinėje Parduotuvėje nustatyti prekių pristatymo, apmokėjimo ir grąžinimo būdai, informacija apie Pardavėją, taip pat Pardavėjo pirkėjui išsiųstas elektroninis pranešimas apie užsakymo gavimą yra bendras Sutarties tarp Pirkėjo ir Pardavėjo paketas.

2.6. Kiekviena elektroniniu būdu tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta Sutartis yra saugoma elektroninės Parduotuvės duomenų bazėje.

2.7. Tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta Sutartis galioja iki pilno šalių įsipareigojimų įvykdymo arba iki jos pasibaigimo šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.

 

 

 

III. Prekės ir kainos.

 

3.1. Kiekvienos parduodamos prekės savybės nurodomos elektroninėje Parduotuvėje prie atitinkamos prekės pateiktame aprašyme. Pardavėjas neatsako, jei elektroninėje Parduotuvėje esamos prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais neatitiks realios prekių spalvos, formos ar kitų parametrų dėl Piekėjo vizualaus įsivaizdavimo ypatybių ir nustatymų.

3.2. Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu keisti prekių pasiūlą ir kainas elektroninėje Parduotuvėje.

3.3.  Kiekvienos parduodamos prekės kaina pateikta eurais ir nurodyta elektroninėje Parduotuvėje prie atitinkamos prekės, suformuotame Pirkėjo užsakyme bei Pardavėjo Pirkėjui išsiųstame elektroniniame pranešime apie užsakymo gavimą. Pardavėjas įsipareigoja prekes parduoti Pirkėjo užsakymo pateikimo momentu galiojančiomis kainomis.

3.4. Į prekės kainą yra įskaičiuotas pridėtinės vertės mokestis (PVM).

3.5. Į prekės kainą nėra įskaičiuotas prekių pristatymo Pirkėjui mokestis. Už prekių pristatymą taikomi mokesčiai nurodomi atskirai.

3.6. Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra nustatyti minimalų prekių krepšelio dydį, t.y. minimalią sumą, kurią pasiekus bus vykdomas Pirkėjo užsakymas.

 

  1. Atsiskaitymas už prekes.

 

4.1. Pirkėjas atsiskaito už prekes ir jų pristatymą vienu iš šių būdų:

4.1.1. naudodamasis elektroninės bankininkystės sistema;

4.1.2. grynais pinigais kurjeriui pristačius prekes;

4.1.3. naudojantis mokėjimo sistema „Paysera“.

4.2. Atsiskaitymai už prekes ir jų pristatymą naudojantis banko paslaugomis, Pirkėjui gali būti taikomi banko nustatyti komisiniai mokesčiai už atliekamas operacijas.

4.3. Pardavėjas Pirkėjas pateiktą prekių užsakymą pradeda vykdyti tik gavęs pilną apmokėjimą už prekes ir jų pristatymą(išskyrus atvejį, kai Pirkėjas pasirinko atsiskaitymą grynais pinigais prekių pristatymo metu būdą). Apmokėjimas laikomas atliktu, kai visa mokėtina suma gaunama ir užskaitoma Pardavėjo banko sąskaitoje arba įmonės kasoje.

4.4. Pirkėjui pasirinkus atsiskaitymo grynaisiais pinigais prekių pristatymo metu būdą, už prekes ir jų pristatymą Pirkėjas turi atsiskaityti su Pardavėju pristačius prekes nurodytu adresu prieš prekių perdavimą Pirkėjui. Pirkėjas atsiskaito perduodamas jam tikslią grynųjų pinigų sumą, reikalingą pilnam apmokėjimui.

4.5. Pardavėjas įsipareigoja suteikti Pirkėjui visą reikiamą ir teisingą informaciją, bųtiną prekių ir jų pristatymo paslaugų apmokėjimui. Tačiau Pardavėjas neprisiima jokios atsakomybės dėl bankų, kurių paslaugomis naudojantis buvo vykdomas Pirkėjo apmokėjimas Pardavėjui, netinkamai suteiktų paslaugų ir su tuo susijusių nuostolių. Taip pat Patdavėjas neprisiima jokios atsakomybės, kilusios dėl Pirkėjo padarytų klaidų forminant ir vykdant mokėjimo pavedimą (pvz. Neteisingo sąskaitos numerio nurodymo/įvedimo, neteisingai pateikto užsakymo numerio ir kt.) ir su tuo susijusių nuostolių ir kitų neigiamų pasekmių.

 

  1. Prekių pristatymas.

 

5.1. Prekes Pirkėjo sąskaita pristato Pardavėjas arba Pardavėjo pavedimu kurjerio paskaugas teikianti įmonė (toliau Kurjeris). Prekės pristatomos visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje adresu, kurį Pirkėjas nurodė registracijos metu ar prekių užsakymo formoje.

5.2. Pirkėjas, užsakęs prekes elektroninėje Parduotuvėje, gali jas atsiimti ir įmonės parduotuvėje Kalvarijų g. 37, Vilniuje, apmokėdamas grynais pinigais arba prieš tai bankiniu pavedimu.

5.3. Pardavėjas prekes pristato Pirkėjui per 5-7 (penkias – septynias) darbo dienas tuo atveju, jeigu pasirinktas modelis, dydis ir spalva yra pagamintas. Tuo atveju, jeigu Prekę reikia pagaminti, pristatymas yra 15 (penkiolika) darbo dienų, ir apie tai iš karto yra informuojamas Pirkėjas.

5.4. Prekių pateikimo terminas pradedamas skaičiuoti po to, kai Pardavėjas gauna Pirkėjo apmokėjimą už prekes ir jų pristatytm paslaugas.

5.5. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už vėlavimą pristatyti prekes, jei prekės Pirkėjui nepristatomos arba pristatomos pavėluotai dėl paties Pirkėjo kaltės arba nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

5.6. Jeigi prekių pristatymas ne dėl Pirkėjo kaltės ar su juo susijusių aplinkybių vėluoja daugiau nei 15 (penkiolika) darbo dienų ir šalims nepavyksta susitarti dėl prekių pateikimo terminų pratęsimo arba užsakytų prekių pakeitimo analogiškomis arba kitomis elektroninėje Parduotuvėje esančiomis prekėmis, Pirkėjas turi teisę atsisakyti Sutarties, informuodamas apie tai Pardavėją elektroninio pašto adresu: vilniauseuridike@gmail.com. Šiuo atveju Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkui jo sumokėtus pinigus (jei toks mokėjimas buvo atliktas) per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų po Sutarties atsisakymo. Pinigai grąžinami į banko sąskaitą iš kurios buvo atliktas mokėjimas.

5.7. Prekės pristatomos darbo dienomis nuo pirmadienio iki penktadienio, iš anksto su Pirkėju suderintu laiku.

5.8. Pardavėjo atostogų metu (atostogos skelbiamos Pardavėjo elektroninėje Parduotuvėje) Sutartys nesudarinėjamos ir užsakymai nevykdomi.

5.9. Prekių keitimas vykdomas tik Pardavėjo parduotuvėje Kalvarijų 37, Vilniuje.

 

  1. Prekių grąžinimas.

 

6.1. Pirkėjas asmeniškai atsakingas už gaminio dydžio nustatymą pagal Pardavėjo pateiktą dydžių lentelę. Pardavėjas neatsako už Pirkėjo klaidingai pateiktus dydžio parametrus.

6.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti elektroninėje Parduotuvėje sudarytos prekių pirkimo-pardavimo Sutarties pranešdamas apie tai Pardavėjui per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo prekių pristatymo dienos elektroniniu paštu arba telefonu.

6.3. Pirkėjo grąžinama prekė turi atitikti sekančius reikalavimus:

6.3.1. prekė negali būti dėvėta, atkirpta, sutrumpinta, ji turi būti nesugadinta, nesutepta ir nepraradusi savo prekinės vertės;

6.3.2. prekė turi būti pateikta originalioje gamintojo pakuotėje (pakuotė gali būti pakitusi tik tiek, kiek yra būtina apžiūrėti prekę) ir nepraradusi prekinės išvaizdos;

6.3.3. prekė turi likti su visomis prisiūtomis ir prikabintomis etiketėmis.

6.4. Prieš grąžindamas prekes Pirkėjas raštiškai nurodo grąžininmo priežastis (nepriimamas grąžinimas tik dėl blogo gaminio išmieros nustatymo pagal dydžio lentelę), supakuoja, prideda visus pirkimo dokumentus ir informuoja apie tai Pardavėją. Prekių grąžinimo išlaidas padengia UAB VILNIAUS EURIDIKĖ.

6.5. Pardavėjas, gavęs grąžintas prekes, per 14 (keturiolika) darbo dienų grąžina Pirkėjui sumokėtus pinigus (prekių pristatymo mokestis negrąžinamas) su sąlyga, kad grąžinamos prekės atitinka visus 6.3. punkte nurodytus reikalavimus.

6.6. Pirkėjo teises, kai jam parduodamos netinkamos kokybės prekės, nustato Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas ir Lietuvos Respublikos ūkio mimistro 2001-06-29 įsakymu patvirtintos „Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklės“, papildomai atsižvelgiant į šių Taisyklių 6.3. – 6.5. punktuose įtvirtintas nuostatas.

 

VII. Asmens duomenų tvarkymas.

 

7.1. Pirkėjui užsakant prekes elektroninėje Parduotuvėje registracija yra būtina tinkamam užsakymo įvykdymui. Reikalinga pateikti tokius duomenis: vardas, pavardė, elektroninis adresas, prekių pristatymo adresas, telefono numeris, užsakomų prekių asortimentas.

7.2. Pirkėjo asmens duomenys renkami ir tvarkomi šiais tikslais: sudaryti Sutartį, apdoroti prekių užsakymus, išrašyti finansinius dokumentus, išspręsti klausimus susijusius su prekių apmokėjimu, pristatymu ir perdavimu.Pirkėjas sutinka, kad jo kontaktiniai asmens duomenys būtų tvarkomi Pardavėjo siūlomų prekių rinkodaros tikslu. Pirkėjas bet kada turi teisę atsisakyti tokio asmens dokumentų tvarkymo rinkodaros tikslais.

7.3. Pardavėjas neteikia asmens duomenų tretiems asmenims, išskyrus įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka (teismams, antstoliams, Valstybinei mokesčių inspekcijai ir kitiems teisėtą interesą turintiems asmenims).

 

VIII. Baigiamosios nuostatos.

 

8.1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

8.2. Tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudarytai prekių pirkimo-pardavimo Sutarčiai taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

8.3. Visi nesutarimai kilę iš ar susiję su pirkimo-pardavimo Sutartimi tarp Pirkėjo ir Pardavėjo yra sprendžiami derybomis. Nepavykus, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

 

.